Още от Рудолф Щайнер и антропософския светоглед за бактериите, страха, заразяването и пандемиите

Submitted by admin 2 on Съб., 07/11/2020 - 16:56
Рудолф Щайнер

Бактерии

…Там, където се появяват тези паразитни същества, те представляват един симптом, знак за навлизането на Ариман в света. Отношенията на човека към Ариман се създават чрез материалистическата нагласа или чисто егоистичните състояния на страх и ужас… Събр. съч. 154, стр. 49

* * *

…В старите времена и ариманичните духове изгубват някога борбата (падането на духовете на мрака), и тогава са изблъскани от духовните светове надолу в сферата на сегашната Земя, (във физическия свят, но не във физическо-минералния свят, а в подсетивния свят, бел. пр.). Те постоянно и наново извършват своите атаки. Например има една такава атака, чрез която ариманичните рояци, след като са били свалени на Земята, донасят в областта на Земята всички тези обитатели, които днес от лекарите се означават като бацили или бактерии (и вируси). Всичко, което се отнася до дейността на бацилните сили, където участват бацили, е резултат от това, че някога ариманичните рояци са били изблъскани от небето на Земята. Така че може да се каже, че в материалните области някогашните туберкулозни и предизвиканите от бацили болести имат подобен произход, какъвто е този на съществуващия днес разсъдъчен материализъм в духовно-душевните области.  Двете неща са напълно подобни в по-висш смисъл… Събр. съч. 177, стр. 152

* * *

…Окултното изследване ни показва как всяка болка, причинена на същество извън хората, което изпитва болка, как всяка смърт е посев за бъдещето. Колкото и да са желани животните от прогресивното божествено развитие, те не са определени да имат прераждания както хората. Но когато настъпи промяна в този изпълнен с мъдрост световен план, когато човек се намеси в еволюцията на животните, а не я остави такава, каквато трябва да бъде без човека, какво става тогава?

Окултното изследване ни учи, че всяка болка, всяка смърт, която човек причинява на животното, отново се връща и възкръсва не чрез прераждане, а понеже на животните са причинени болки и страдания. Тези болки, тези страдания извикват животинската същност отново. Животните, на които е причинявана болка, няма да се появят в същата форма, но това в тях, което чувства болката, идва отново. То идва отново така, че болките на животните се изравняват и към всяка болка ще се прибави нейното противоположно чувство. Тези болки и страдания, тази смърт са семената, които човек е посял. Те покълват отново, като към всяка болка в бъдеще ще се прибави нейното противоположно чувство.

Ще си послужа с конкретен пример: Когато Земята бъде заменена от Юпитер (следващото прераждане на Земята) животните няма да се появят в сегашната си форма, но техните болки и страдания ще събудят силите за усещане на болките. Те ще живеят и ще се въплътяват в хората като животински паразити. От усещанията и чувствата на тези хора ще се получи изравняването на техните болки. Това е окултна истина, която може да бъде казана обективно и без разкрасяване, дори да е неприятна за днешните хора. Някога човек ще страда, а животното ще изпитва изравняването на своите болки с определено приятно чувство, с приятно усещане. Това вече става бавно и постепенно в хода на съвременния земен живот, колкото и необикновено да изглежда. Защо хората всъщност са измъчвани от същества, бацили и други подобни, които не са нито животни, нито растения, а стоят между тях, и които изпитват приятно чувство, когато човек страда. Тази съдба хората са си създали поради това, че в предишни въплъщения са причинили страдания и смърт на животните, понеже съществото, дори и да не се появи под същата форма, усеща това през времената и чувства изравняването на болките в страданията, които човекът трябва да изпита. Така всичко, което съществува като страдания и болки, не остава без последствия. Това е посев, от който ще произлязат предизвиканите чрез болка страдание и смърт. Не е възможно да бъде причинено някакво страдание, болка или смърт, без да се случи нещо, което да се прояви по-късно… Събр. съч. 143, стр. 140

* * *

…Откриването на някои бацили при дадена болест е извънредно интересен факт за чревните растителни и животински микроорганизми в човешкия организъм, но по отношение на болестта то няма никакво друго значение, освен най-многото познавателно значение: Когато е налице една или друга болестна форма, в човешкия организъм съществува възможност един или друг животински или растителен микроорганизъм да се развива на такава почва, но иначе няма никакво друго значение. Присъствието на тези интересни създания не означава нищо друго, освен че съществува добра почва и естествено тази почва трябва да се разгледа … Събр. съч. 312, стр. 81 и сл.

* * *

…Много по-важно е да се разбере как се е стигнало дотам, че в определен период от човешкия живот в човека се развива някакъв вегетативен процес, така че тогава бактериите намират там подходящо място за развитието си. Важното е така да съхраним телесната си конституция, че за всички тези организми да не съществува подходяща почва за развитие. Когато го направим, тези създания няма да могат да ни причиняват големи вреди… Събр. съч. 293, стр. 179

 

Корона

 

* * *

…Когато при протичането на дадена болест в някоя част на тялото се появят бактерии в голямо количество, е естествено, че там тези бактерии предизвикват явления, каквито всяко чуждо тяло предизвиква в организма ни. Ако всичко това се припише на дейността на тези бактерии, вниманието се насочва само към това, което предизвикват бактериите. Но така то се отклонява от истинския произход на заболяването. Защото всеки път, когато в човека нисши организми намират подходяща почва за своето развитие, тази подходяща почва вече е създадена от същинските първични причини… Събр. съч. 312, стр. 328 и сл.

* * *

В наше време съществува страх, който напълно може да се сравни със средновековния страх от призраци. Това е днешният страх от бактерии (вируси и др.) Двете състояния на страх са фактически еднакви. В Средновековието хората са вярвали в духовния свят и естествено са се страхували от духовни същества. В по-новото време хората са изгубили тази вяра, те вярват в материята, страхуват се от материални същества, макар и те да са съвсем малки. Бактериите могат да бъдат опасни само когато се обгрижват, хранят. Най-интензивно те се обгрижват, когато човек внася в състоянието си на сън само материалистически възгледи. Има и още едно средство, което е също така подходящо като горното. То е, когато човек е принуден да живее в огнище на епидемии или епидемични болести, да не поема в себе си само образите на болестите, като е изпълнен единствено с чувството на страх от тях. Ако поне малко той може да намали този страх чрез действена обич например, когато при грижата си за болните забрави, че би могъл да се зарази, то чрез грижите за болните наистина се намалява поощряването на бактериите… Събр. съч. 154, стр. 46 и сл.

* * *

…Всички тези същества, макар и тук там да навлизат като вредители в природните процеси, са наистина създания на развиващата се (прогресивна) божественост. В момента обаче, когато стигнем до тези същества, които обитават други живи същества, в растения, животни или хора, ние имаме работа, особено когато се касае до бактериални създания, които се намират в човешкото тяло, и със създания, принадлежащи към духовните същества, но със създания на Ариман… Събр. съч. 154, стр. 48 и сл.

* * *

…Има известен вид бактерии като носител на инфекциозни болести, които произлизат от лъжите на човечеството. Те не са нищо друго, освен физически въплътени демони на лъжата… Събр. съч. 99), стр. 70

* * *

…Наистина съществува опасността, хората да заседнат в материализма, в материалистически-ариманическия начин на мислене и да го внесат във времена, в които е всъщност определено той да бъде преодолян. Това означава, че няма да се свържете с духовния напредък на земното развитие, а с материалния напредък. В известен период от шестата следатлантска епоха ще ви хареса да живеете в това, което ще последва чрез бактериите… Събр. съч. 177, стр. 153 и сл.

* * *

…Земята отдавна ще е станала труп, когато настъпи времето, в което материалистическите представи трябва да са преобразувани дотолкова, че да можем да се издигнем в едно повече духовно съществуване. Няма повече да се въплътяваме в такава телесна инкарнация на вече неможещата да ни носи някогашна Земя, както го правим днес. Но хората, които останат свързани с материалистическия разум така, че да не могат да се освободят от него, в бъдещ образ все още ще пълзят по тази Земя и заниманията им ще се разгръщат в това, което тогава ще се развива на Земята особено в дейността на бактериите и др.п., защото тези създания ще се ровят в трупа на Земята. Сега те са само предтечи на това, което ще се случи в бъдеще с цялата Земя… Събр. съч. 177, стр. 156

Бактерии и условията им за живот

…В човешките вътрешни органи протичат процеси, които се простират в целия организъм. Когато те са вчленени в целия организъм, тогава действат по правилния начин. Ако чрез някаква намеса те станат по-интензивни директно в коремната област, или подходящите и присъщи на човешката глава или белите дробове процеси са по-слаби, отколкото трябва, настъпва нещо особено. Тогава се вижда, че за нормалния си живот човешкият организъм трябва да породи в себе си процеси, които бива да се развият само до определена степен, за да обхванат целия човек. Ако процесът се активизира, той се локализира и тогава, например в коремната област, се появява даден процес, при който не се проявява по правилен начин това, което трябва да протича по отделно в обичайните процеси на човешката глава или в белите дробове, а отговаря на някои процеси в коремната област (веществообмяната). Процесите си съответстват така, че протичат паралелно едни на други. Така обаче това, което бива да се намира в човека само в такава степен, че да поддържа неговата жизненост, духовно-душевно управляваната жизненост, в известна степен се издига извън определено ниво. Тогава, бих казал, че това е атмосферата за всякакви нисши организми, за всякакви микроорганизми, които могат да се разгърнат там. Това, което е действеният елемент на микроорганизмите, се намира постоянно в човека, и е разпределено в целия организъм. Ако се концентрира някъде, то става хранителна среда за микроорганизмите, микробите, те намират подходящата почва там. Но причината, защо те могат да се развиват там, трябва да се търси във фините процеси на организма, които се оказват първични…Събр. съч. 73a, стр. 208 и сл.

Заразяване

…Казва се, че опасността от заразяване е извънредно силна при едрата шарка. Но човек не бива веднага да мисли за физическо заразяване при предаването на болестта, а дори при едрата шарка са налице особено психическите заложби. За това може да послужи за доказателство, че човек може много добре да се предпази, когато е в състояние да се заключи по правилния начин. Мога да говоря за това, защото като двадесет и две годишен младеж – не е необходимо да споменавам обстоятелствата – преподавах на един ученик, чиято майка лежеше болна от черната шарка непосредствено в същата стая, отделена само с параван от мястото на работата ми с ученика. Аз не предприех нищо и продължих заниманията през цялото време, докато майката отново оздравя. Направих това с удоволствие, защото исках също да видя как човек може да се предпази, когато приеме болният от едра шарка съвсем обективно, като всеки друг предмет, като камък или храст, спрямо който не се изпитва никакви чувства на страх или някакви други физически вълнения, а го приеме като обективен факт. Така действително може да се пресрещне силната опасност от заразяване. В такъв случай може да играе роля при заразяването и физическият фактор… Събр. съч. 314, стр. 286 немско издание 1975 г.

Откъсите са подбрани от Нели Хорински