DONATIONS CAMPAIGN FOR THE PUBLICATION OF BOOKS - ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ

Submitted by admin 2 on Ср., 13/05/2020 - 10:30
Рудолф Щайнер и Ита Вегман

DONATIONS CAMPAIGN

(For the publication of books on anthroposophical medicine and curative pedagogy)

Dear friends,

In the last two years the Anthroposophical Medical Community in Sofia, Bulgaria, and the Bulgarian Association for Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (BAACEST) started a joint publishing project, which is ongoing. The first two books we published were Karl Kōenig’s “Embriology and World Evolution” and Ita Wegman’s “Leading Thoughts. The Age of Michael”, the second specifically dedicated to the 80th anniversary of Ita Wegman’s visit to Bulgaria. The books have been translated and edited free of charge and the publication was made possible thanks to donations by many of our friends.

In a few weeks we expect the first volume of lectures on anthroposophical medicine by the German anthroposophic doctor, Ingo Junge, to come out. It is dedicated to the 100 year anniversary of anthroposophical medicine. This series will continue with the publication of six more books on anthroposophic medicine. We are extremely grateful to Dr. Junge for his permission to publish his books in the Bulgarian language for free.

Our latest publishing project, currently being translated, is the second volume of Dr. Junge’s lectures (we need 750 euros for the publication). We are simultaneously working translations from other authors, whose work is related to anthroposophical medicine and curative education.

We have taken these first ambitious steps and it is important to bring them to a successful conclusion in order to continue sowing the seeds of  spiritual scientific knowledge into human souls, regardless of the difficult times we live in, namely so they can provide life-giving forces and faith.

We would appreciate your financial support in the name of working together and consciously for the present and the future in which Spiritual Science has and will have a leading role.

Donation with Paypal:

Bulgarian Association for Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (BAACEST)

Anthroposophical Medical Community in Sofia, Bulgaria

May 2020, Sofia

 

Книга

 

* * *

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

(за издаването на книги по антропософска медицина и лечебна педагогика в България)

 

Скъпи приятели,

            През последните две години Общността по антропософска медицина, София, България започна съвместен издателски проект със Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия – България, който продължава. Първите две книги, които издадохме бяха Карл Кьониг „Ембриология и Сътворение на света” и Ита Вегман „Ръководни мисли. Епохата на Михаил”, като втората беше специално посветена на 80-та годишнина от посещението на Ита Вегман в България. Книгите са преведени и редактирани безвъзмездно, а издаването се осъществи като акт на дарение от страна на много приятели.

            След броени седмици очакваме да излезе първи том на лекциите по антропософска медицина на немския антропософски лекар д-р Инго Юнге, посветен на 100 годишнината на антропософската медицина. Тази поредица ще продължи с издаването на още шест негови книги, посветени на антропософската медицина. Изказваме огромната си благодарност към д-р Юнге за разрешението му да издаваме безвъзмездно неговите книги на български език.

             Като най-близки издателски проекти, по чийто превод вече се работи, пред нас е втори том от лекциите на д-р Юнге (1500 лв. са нужни за издаването). Работим едновременно върху преводите на други автори, свързани с антропософската медицина и лечебната педагогика.          

Тези амбициозни стъпки са започнати и е важно да бъдат успешно завършени, за да продължи посяването на духовно-научното познание в човешките души, независимо от трудните времена, в които живеем, и именно - за да дадат животворни сили и вяра.

            Бихме били благодарни за Вашата финансова подкрепа в името на това заедно и съзнателно да работим за настоящето и бъдещето, в които Духовната наука има и ще има своето водещо място.

Дарения с Paypal:

Дарение по банкови сметки в лева и евро

Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия, България

Общност по антропософска медицина, София, България

Май 2020 год., София