Антропософска медицина

Рудолф Щайнер и Ита Вегман

В последните десетилетия на 19-ти и в първите две десетилетия на 20-ти век д-р Рудолф Щайнер основава антропософската наука за Духовното /“антропо“ – човек, „софия“ – мъдрост, т.е. „мъдростта за човека“/. Заедно с основните духовни знания, които изнася пред света и човечеството, и които до този момент са се развивали единствено в древните мистерийни центрове и в определени тайни духовни течения до времето на Щайнер, той дава тласък за развитието на редица антропософски практически области, които имат своите корени именно в тези вечни знания, известни на посветените.

В продължение на десетилетия практическо-теоретичната област на антропософската медицина се развива стъпка по стъпка, под влиянието на самия Рудолф Щайнер и неговите лекционни цикли /„Откровения на кармата“, „Окултна физиология“, „Окултна психология“ „Човекът в светлината на окултизма, теософията и философията“, провежда курсовете по Духовна наука и медицина през 1920 год., курсовете за млади лекари, цикъл „Пасторска медицина“, „Основи на едно разширено лечебно изкуството“ и др./ В основата на това развитие стои и друга голяма личност и индивидуалност – д-р Ита Вегман. Представени са основните духовно-научни принципи за същността на човешкото същество, за значението на космическо-земните ритми, за 12-те сетива, за същността на космическо-земната еволюция на света и човека, за троичността, за четиричленността, за седморността, за взаимовръзката между минерален, растителен, животински свят, светът на човека и Космоса, за лечебната сила и свойства на редица изучени минерали, растения, метали, животински серуми, и т.н.
Антропософската медицина е многопластова област, която включва в себе си няколко основни направления. Във всички тези направления специалистите се обучават по определени стандарти, изискващи години обучение, при което се придобиват не само знания на теоретично-понятийно ниво, но се стига и до дълбока вътрешна трансформация в човешкото същество. Антропософските лекари след години официално обучение достигат до високо ниво на развитие на душевните си сетива, за които Р.Щайнер говори в лекционния цикъл „Как се постигат познания за висшите светове”, че са сетива, които човек съзнателно развива по духовния път на обучение. Основният подход, на който се опира цялото антропософско познание е Гьотеанистичният подход. Той стои застъпен и в основата на различните направления в антропософската медицина. Само и единствено стъпвайки на него, човешкото съзнание може да се разшири, да излезе от рамките на вкостенялото си материалистическо мислене, и в образи и картини да прозре основния принцип на космическо-земното раждане, развитие, съществуване и бъдеще на Космоса, Земята и всички същества по нея – това е принципът на метаморфозата.

Антропософската медицина не отрича достиженията в различни изследователски области на официално представената днес медицина. Редица достигнати днес научни открития, благодарение на все по-модерния инструментаруим на официалната медицина, са били предсказани от самия Р.Щайнер преди почти 100 год. Самият Рудолф Щайнер винаги се е отнасял към официалната наука като към сериозен опонент, на който мотивирано и отговорно се противопоставя, но не с цел да я отрече и анатемоса, а да я одухотвори, да я доразвие по пътя на Духовното познание, тъй като тя се явава естествен етап от развитието на определено ниво от човешката еволюция на познанието и мисленето.

В областта на Антропософската медицина, освен антропософските профилактични и лечебни препарати, изписвани от антропософските лекари, си подават ръка и действат в сътрудничество, с цел – превенция, лечение и здравословен начин на живот на човека, и направленията: индивидуална арт-терапия, социална арт-терапия, терапия с пеене, антропософска музикотерапия, лечебна евритмия, работа с биография, антропософска лечебна педагогика и социална терапия, ритмически масаж, антропософска психология и психотерапия, хирофонетика и др.

През юни 2013г., в Брюксел, антропософската медицина, която е част от комплементарната и алтернативната медицина, е защитена в Европейския парламент със следните факти: 67 на сто от населението на Европа използва алтернативна медицина, в това число и антропософски ориентирана медицина. Това е медицина, която има 0.05 % странични ефекти, дава една по-голяма преживяемост при онкологични заболявания, което се базира на изследвания на лекари от Швейцария, Германия, Франция, където има и няколко университета, както и катедри по Антропософска медицина. Над 5 хил. антропософски лекари работят по света и около 30 хил. лекари и терапевти изписват антропософски лекарства. Има 25 клиники по света по антропософска медицина.

 

Автор: Дорина Василева