За сайта

Сайтът има за цел да запознае своите читатели с основните идеи, насоки, открития и съвременни тенденции в развитието на антропософската медицина. Ще бъдат разгърнати и областите на антропософските терапевтични направления, които работят в симбиотично взаимодействие в името на човека и неговото здраве.

Ще бъдем благодарни на всеки, който е готов да сътрудничи, в името на каузата да дадем популярност на това древно знание, с доброволен труд и време, за преводи на съвременни изследвания и статии от английски, немски, руски и френски език.