Рудолф Щайнер: Интуитивното познание като трета крачка от съвременното посвещение (7)

Submitted by admin 2 on Вт., 10/08/2021 - 08:13
Рудолф Щайнер

Интуиция и сънно изживяване

…Премислянето на нещата в света в сенчести образи на истински живите мисли го оставяме в съня и се вживяваме в един свят, в който не мислим в същия смисъл както тук, в земния свят, а в него изживяваме вътрешно това, което е там. По време на сън човек действително изживява несъзнателно светлината. Ние се изливаме в тъчащата жива светлина. Сами ставаме една същност, една субстанция от тъчащата жива светлина. Ставаме светлина в светлината. Но това не означава, че живеем само като светлинна субстанция в светлината, а означава, че живеем в силите, които стават мисли за будния живот, които се осъзнават като мисли. Светлината не се изживява така както тук във физическия свят, а тъчащата жива стветлина сега е – ако мога да се изразя така несвойствено – тяло от духовно тъкане (творчество) и от отделни духовни същества.

Тук, във физическия свят, като човек сме затворени в своята кожа. Виждаме другите хора също затворени в своята кожа. Там, по време на съня, човек е светлина в светлината и други същества са светлина в светлината. Но светлината не се възприема вече като светлина, както сме свикнали тук във физическия свят да я възприемаме като светлина, а – ако мога да се изразя образно – същностният облак светлина, който сме самите ние, възприема обективен същностен светлинен облак. Той е някой друг човек или някакво същество, което оживява растителния свят, или изобщо същество, което никога не се е инкарнирало във физичеко тяло, а се намира постоянно в духовния свят… Събр. съч. 227, стр. 93 и сл., немско издание 1982 г.

* * *

…Когато при заспиването излезем извън физическото и етерното си тяло, ние живеем също като светлина в светлината, като топлинна субстанция в топлинната субстанция на Космоса. И също както се изживяваме като светлина в светлината, всъщност като дух в духовния свят, така се изживяваме когато живеем като топлина в космическата топлина, не в топлината както сме свикнали в сетивния свят, а се изживяваме в света на тъчащата, укрепваща обич – като същество от обич, което сме самите ние в надсетивния свят, между същества, които не могат да правят нещо друго, освен да съществуват като обич в едно общо космическо любвеобилно битие. Затова, когато изобщо съзнателно искаме да навлезем в тези светове, в които се намираме всеки ден във времето между заспиване и събуждане, ние усилваме способността си да обичаме… Събр. съч. 227, стр. 79 и сл., немско издание 1982 г.

Интуиция и сетива

…За да се открият първите заложби на интелигентността, трябва да се върнем далеч назад през старото лунно време, до старото слънчево време и тогава намираме първите заложби за това, което днес притежаваме като интелигентност в спящата инспирация. Най-далеч назад трябва да се върнем за това, което най-много е отделено от нашата телесност, макар най-малко да вярваме в днешното материалистическо време. Относно сетивността трябва да се върнем до старото сатурново време. И като първите заложби за тази сетивна дейност при съществото, което се е развило до днешния човек, откриваме една смътна интуиция… Събр. съч. 196, стр. 211 и сл., немско издание 1966 г.

Интуиция и веществообмяна

…Чрез интуицията човек прозира как чрез волята, която сега има своите мотиви в чистото мислене, веществата се преместват в човешкия организъм от веществообмяната на мястото, където трябва да бъдат разградени. Мисленето разгражда, волята изгражда… Събр. съч. 78, стр. 146, немско издание 1986 г.

* * *

…Това, което се представя във веществообмяната, е свързано с двигателно-веществообменната система. Това, което се представя във веществообмяната на човека, е непосредствено свързано с човешката волева дейност, което се разкрива едва на интуитивното познание. Трудността в разглеждането на явленията на външната материалност е да се види реализацията на мировите интуиции във веществообмяната … Събр. съч. 204, стр. 43, немско издание 1979 г.

Интуиция и одушевена способност да се обича

…Между заспиването и събуждането човек като посветен се изживява първоначално в духовно концентрирана обич. Затова, когато изобщо искаме да навлезем в тези светове, където сами се намираме всеки ден между заспиването и събуждането, трябва да усилим способността си да обичаме, иначе този свят, който прекосяваме между заспиването и събуждането ни остава естествено чужд свят. В този свят царува не одухотворената обич, а всъщност само посмуканата от сетивните пориви обич. Одухотворената обич обаче царува в духовния свят. И ако човек иска да навлезе в света със съзнанието, в което всъщност се намира в изживяването всяка нощ, е възможно само ако първо изгради способността си да обича по начина който характеризирах… Събр. съч. 227, стр. 96, немско издание 1982 г.

 

Медитация

 

Интуицията и топлинният човек

…Когато се издигнем до истинската интуиция, стигаме до топлинния човек, до организацията, която е вътрешно диференцирано топлинно пространство. Тя е точно това, което най-интензивно се изживява. Затова днешният човек не може да отрече, че чувства топлината, докато няма понятие как изживява в себе си въздуха, водата и земния елемент. Той няма никакво понятие за това, понеже е надхвърлил това. Но изживяването на топлината е непосредствено прилагане на интуицията върху човешкия организъм, само че сега трябва да се изживее не само грубо като в ежедневието, а диференцирано.

Топлината е много фино диференцирана във формите на органите. Когато можем да наблюдаваме този топлинен организъм в цялото тяло чрез интуицията, с този начин на познание стигаме до разбирането не само на вътрешните органи, а и на дейността на вътрешните органи. Цялата дейност на вътрешните органи трябва да се разбере чрез разбирането на организацията в топлинния етер. Всичко останало изобщо е неподходящо за разбирането на дейността на органите.

Съзерцанието, интуитивното съзерцание на дейността на топлинния етер, т.е. на топлинния човек, е това, което трябва да се разбере чрез интуицията. Това означава, че не е достатъчно само да се твърди, че тук е физическият свят, човек придобива имагинация, инспирация и интуиция, за да навлезе в други светове. Другите светове са тук. Етерният свят е тук, затова човек има мускулна система; астралният свят е тук и затова човек има система от органи; деваханът, духовният свят е тук, затова е тук и топлинният човек. Духовността непрекъснато се намира около нас. Човекът е дух, този дух е само изпълнен с физическа субстанция и затова се поддаваме на илюзията, че човекът е физическо същество. Той е дух в себе си, който чрез топлинната си организация стига дори до най-висшия свят, който за сега може да достигне… Събр. съч. 316, стр. 97, немско издание 1980 г.

* * *

…Инспирацията стига до човека отвън и отвътре. Но човек сам се намира в топлината. Там е интуицията, истинската интуиция. Съвсем по друг начин се изживява топлината като нещо различно само по себе си. Това, което сега е обединено от веществата на Земята, в следващото прераждане ще действа в топлинния човек. Там моралността протича от един земен живот на човека в другия. Тук се разбира преходът от физическата природа към духовната и обратно, от духовната към физическата… Събр. съч. 234, стр. 96 и сл., немско издание 1994 г.

* * *

…Когато се стигне до водния човек, трябва да си послужим с имагинацията. Въздухообразното в човека може да се съзерцава с инспирацията. А това, което е топлината в човека? Нека да се опитаме за момент да си представим как човекът е нещо съвсем особено чрез това, че има топлинна структура, че на различни места топлината и студенината са структурирани по най-различен начин. Там трябва да се намираме самите ние със собствената си топлина, в която живеем със своя аз. Там трябва да навлезем с интуитивното познание… Събр. съч. 314, стр. 96, немско издание 1975 г.

Интуиция и воля

…Волята първоначално се проявява в жизнената дейност на човека между раждането и смъртта като чисто телесно-физическа дейност, тя се изживява телесно физически, защото духът се заангажирва от мускулната дейност – телесно физическо изживяване, но в спящо състояние, защото съзнателно можем да изживеем само духа. Тук той спи. Вътре обаче е интуицията, където човек изживява своята душевна дейност и с това и духовността, изпраща я в образи в своята мускулна дейност, така, че тя става активна и той е действащ, волеви човек. Там той наистина интуитира, излиза от своя азов живот навън, оставя този аз в нещо напълно различно, именно в собствените мускулни и костни движения. И трябва да кажем: интуицията се промъква в двигателно-веществообменната дейност… Събр. съч. 208, стр. 126 и сл., немско издание 1981 г.

Извадките са предложени от Нели Хорински

Портрет на Рудолф Щайнер от художника Петър Господинов