Мистерията на Голгота

Емил Бок: ВЕЛИКДЕНСКО ЛИКУВАНЕ!

Submitted by admin 2 on Нед., 24/03/2019 - 08:16

ЧЕСТИТ КОСМИЧЕСКИ ВЕЛИКДЕН!

ДА ПРЕБЪДЕ ХРИСТОВАТА ДОБРОТА, СИЛА И МЪДРОСТ В МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТА И ДЕЛАТА НИ!

Емил Бок за Страстната събота (7)

Submitted by admin 2 on Пет., 22/03/2019 - 22:17

Ние сме из­п­ра­ве­ни пред гро­ба на Йосиф от Ариматея, в кой­то бе по­ло­же­но тя­ло­то на Разпънатия. Оловната Сатурнова те­жест се но­си из въздуха. Смисълът на Сатурновия ден се изпълва. Същността на съ­бо­та­та ви­на­ги е би­ла имен­но в то­зи Сатурнов ден, в кой­то вяр­ва­щи­те от Стария Завет, следвайки стро­гия за­кон, се отда­ва­ли на гроб­но­то спокойствие. Днес е съ­бо­та­та на всич­ки съботи. Но в ду­ши­те ни се пов­ди­га един плах, тре­во­жен въпрос.

Емил Бок за Разпети петък (6)

Submitted by admin 2 on Вт., 21/03/2019 - 19:59

В своя край Тихата сед­ми­ца нав­ли­за в ед­на дейс­т­ви­тел­на и осе­за­ема тишина. Държането на Исус се променя. Вулканичната и из­пъл­не­на с бор­бе­ност во­ля отс­тъп­ва на­за­д. Ко­га­то меж­ду по­лу­нощ и из­г­рев слън­це прес­лед­ва­чи­те сла­гат ръ­ка на Този, когото Юда це­лу­на­, Той изоб­що не се съпротивлява. По-скоро Той защи­та­ва Петър, който ­ис­ка да се бо­ри за Него.

Емил Бок за Страстния четвъртък (5)

Submitted by admin 2 on Ср., 20/03/2019 - 22:02

Два пъ­ти го­диш­но един чет­вър­тъ­чен ден се из­ди­га в сво­ята осо­бе­на праз­нич­на свет­ли­на над по­то­ка на време­то­: де­нят пре­ди Разпети пе­тък и де­нят на Възнесението Господне /в тре­то­то де­сет­д­не­вие на ма­й/­.