Валборг Вербек-Свердстрьом и нейната "Школа за разкритие на гласа" - съвременен мост на човечеството към Духовния свят (1)

Submitted by admin 2 on Пон., 10/05/2021 - 10:27
Пеене

Скъпи приятели, ще започнем представянето на една основополагаща книга, както по отношение на антропософската специфика на вокалното изкуство, така и по отношение на терапевтичната му роля. 

Запознатите по-задълбочено с направленията в антропософската терапия, знаят, че за този светоглед е много характерна двустранната гледна точка към дадена област: от една страна тя е изкуство, в което човек развива своя фин усет и майсторско проникновение, но от друга страна, жертвайки крайния резултат в едно изкуство, то може да придобие терапевтична роля.

В терапевтичната си роля едно изкуство вече променя изцяло своите цели, методи и процес на протичане. Всъщност, най-важен остава процесът, а не крайният резултат, в името на индивиудалността на човека, доверил се на терапевта. Процесът на развитие става взаимен. Не трябва да има втвърдяване, рутина, правила, а мекота, взаимно преливане, почти медитативно развит усет за другия човек и вслушване в цялостната физическо-душевно-духовна същност на пациента.

За да се получи плавно навлизане в тематиката на книгата на Валборг Вербек-Свердстрьом, може да се запознаете от страниците на нашия сайт с две статии, публикувани преди време: "Терапия с пеене" и "Човешкият глас лечител и творец на бъдещето".

 

Валборг Вербек

 

* * *

ВАЛБОРГ ВЕРБЕК-СВЕРДСТРЬОМ

ШКОЛА ЗА РАЗКРИТИЕ НА ГЛАСА

Път към катарзиса в изкуството на пеенето

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие на издателя

Предисловие съм руското издание

Вместо въведение

Предисловие

            I.Въведение

            II.За съществената разлика между мировото прозвучаване и звука

            III.Първи етап. Водене на прозвучаването.

            IV.Втори етап. Разширяване.

            V.Отражение на прозвучаването.

            VI.За звуковите елементи или за отражението на словото.

            VII.За физиологията на езика.

            VIII.За изкуството на дишането.

            IX.Заключение

            X.За забравения смисъл на вслушването. Визия за бъдещето.

Послесловие. Физиологично и терапевтично.

За биографията на автора.

Бележки

* * *

ПРЕДИСЛОВИЕ НА ИЗДАТЕЛЯ

„Школа за разкритие на гласа“ на Валборг Вербек-Свердстрьом излиза на бял свят през1938 год. в Бреслау. След повторна публикация, осъществена през 1969 год. от Юрген Шрифер, книгата има пет издания в Германия и е преведена на 11 езика.

„Школа за разкритие на гласа“ е новаторски труд, който полага основите на съвременната вокална педагогика. В книгата се представя критически анализ на традиционните вокално-технически методики и артистични посоки на XIX век и техните въздействия в първата третина на XX век. Но непосредствен обект на емпирично изследване е пеещият човек. Вниманието на педагога е изцяло съсредоточено върху потребностите на учещия се и обективните условия за развитие на гласа.

Вокалната педагогика ще намери тук немалко материал за дискусия. Авторът тръгва от това, че при вокалното обучение е необходимо да се приемат сериозно и съзнателно да се формират медитативни процеси, които по време на пеенето се случват скрито, и да бъдат представени в реалния им облик. Те подчертават физиологичните процеси и вокално-педагогическия подход към тях и ги интегрират в по-висша етично-естетическа сфера. От тази гледна точка вокалното обучение означава най-взискателното формиране на човека: от завършването му като физически инструмент благодарение на развитието и засилването на всички регистри на душевния живот до усъвършенстването на духовните способности.

За развитието на гласа, според Свердстрьом, първостепенно значение имат следните моменти:

Пеенето е духовен акт, и то зависи от възпитанието и съответно от самовъзпитанието.

Гласът не е нужно да се развива, а да се освободи от физическите и психически препятствия: той не е обект на тренировки.

Не всеки човек трябва да стане певец, но да пее може всеки. Развитието на гласа е въпрос на упоритата, последователна педагогика.

Пеенето като изкуство е подложено на промяната на музикалните стилове. И вокалната педагогика трябва да подготви певеца за това като артист да се самоизрази в стила на своето време. Този принцип действа още през XIX век. Съвременната вокална педагогика е особено силна в медицинско-фониатричната и психологичната област. По отношение на стила в по-голямата си част тя се ориентира според историческите образци и въпросите на историческата постановъчна практика, доколкото се изпълняват най-вече исторически музикални произведения. Проблемът на вокалното усъвършенстване – особено в музикалната естетика на нашето време – засега е само в подхода. И работата на г-жа Вербек-Свердстрьом предлага в този контекст нов, съвременен път, защото в неговата основа е заложена трактовката на изкуството, съответстваща на XX век. Тя разчупва концепцията на затвореното в себе си произведение на изкуството с неговата претенция и се разпростира върху цялостния артистичен процес. По този начин упражняващият се вече става творящ, а творящият винаги остава упражняващ се.

Това е наистина нов подход, който открива големи възможности за художествено и социално развитие.

 

Валборг Вербек

 

Валборг Вербек-Свердстрьом (1879-1972) е една от водещите певици (лирично сопрано) на европейската културна сцена през периода 1900-1930 год. Многостранно развита певица с огромен изпълнителски талант, тя триумфира на оперните и концертни сцени. В периода 1919-1933 год. ръководи школата по пеене в Хамбург. В годините на нацизма се занимава с музикално-педагогическа дейност, главно в Холандия. През периода 1945-1967 год. се обръща към вокалната терапия и в своите проучвания полага основите на собствено, ново терапевтично направление.

С оглед широтата на своите интереси г-жа Вербек-Свердстрьом привлича в работата над настоящата книга двама учени. Философ и поет Луи Вербек заедно с нея подготвя главата „Въведение“, а лекарят Юджин Колиско написва главата за основните принципи на вокалната терапия.

За второто издание през 1969 год. Юрген Шрифер, последният ученик на г-жа Вербек-Свердстьом, написва голямо предисловие, в което свързва работата й със силно променената за изминалите години цялостна културна ситуация и многообразните нови достижение на фониатрията и вокалната педагогика. Към петото издание от 1994 год. добавя също биографичен очерк.

От времето на първото издание на „Школа за разкритие на гласа“ са изминали почти 60 год. Руското издание открива за тази работа нов кръг от читатели, цял континент с изобилие от гласове, много музикални, също с богати вокално-научни изследвания. За да се направи тази важна крачка в съдбата на книга, в съдбата на стоящия зад нея вокално-педагогически импулс своя принос дава Валентина Левко. Запозната добре със съвременната ситуация в областта на вокалното развитие и като се опира на своя опит, в своето предисловие към руското издание, тя аргументирано обозначава значението на „Школа за разкритие на гласа“ за съвременността. И ние от цялото си сърце изразяваме нашата искрена благодарност към г-жа Левко.

Преведената според оригиналното издание работа на Валборг Вербек-Свердстрьом заедно със споменатите четири съавтори отразяват над стогодишен период във историята на вокалното развитие, ако за начало се смята критико-аналитическата и изследователска дейност на г-жа Вербек-Свердстрьом от 1900 год. Всички текстове са написани в непринуден, художествен маниер. За да се облекчи достигането до цялата обемна информация, книгата има приложение по отношение на лица, събития и библиографии.

Изданието на руски език се осъществи от издателство „Evidentis“ и неговия ръководител Аркадий Налчаджян, който умело и търпеливо водеше подготовката му, и стана възможно благодарение на финансовата поддръжка на неголям кръг от съмишленици. На всички тези хора поднасяме най-горещата си благодарност.

Холгер Лампсон

Москва, септември, 2007 год.

Превод: Дорина Василева