Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (2)

Submitted by admin 2 on Вт., 03/08/2021 - 19:17
Етерно тяло

Земното развитие и етерът

…В началото на развитието си Земята се е състояла от фина етерна материя. Тогава всички същества са се състояли също от такава фина етерна материя. В края на своето развитие Земята отново ще се състои от такава фина етерна материя… 93a.191

* * *

…Когато духовното наблюдение прониква все по-назад в живота на Земята, стига до една точка на развитието, когато започва съществуването на всяка вещественост. Тя се развива от духовността. Преди това съществува само духовността. При по-нататъшното наблюдение чрез духовното съзерцание се възприема как част от духовността се сгъстява до вещественост. Човек наблюдава да се разиграва един процес на по-висша степен така, както вижда какво става в съд с вода, в който при охлаждане се образуват ледени кристали. Както тук, където е съществувала водата, се появява лед, така чрез духовно наблюдение може да се проследи как от духовността се сгъстяват веществени неща, процеси и същества. Така физическата земна планета се развива от духовната мирова същност и всичко веществено, което е свързано с тази земна планета, кристализира от това, което преди е било духовно свързано с нея.

Не бива да си представяме, че всичко духовно някога се е превърнало във вещество, а във веществото имаме само една преобразена част от първоначалната духовност. При това духовното остава и по времето на вещественото развитие, и всъщност е водещият и определящ принцип.

Когато едно същество стига до телесно съществуване, с неговата телесна смърт умира сáмо вещественото. Духовните сили, които отделят от себе си тази вещественост, не «изчезват» по същия начин. Те оставят своите следи, своите точни отражения в духовната основа на света. И който успее да се издигне от видимия свят до съзерцанието на невидимото, накрая има пред себе си това, което може да се сравни с могъща духовна панорама, в която са отпечатани всички изминали процеси на света. Тези вечни следи на всичко духовно се наричат «акашова хроника»… 13.140 и сл.

* * *

…В началото на всеки нов кръг (период, епоха, например сегашното земно развитие) всичко се намира в акаша. По късно в акаша остават само отпечатъци. Така че в тези отпечатъци в акаша имаме развитието на цялата Земя с всичките ѝ същества. При по-нататъшното развитие всичко от акаша трябва да се сгъсти, трябва да приеме сгъстена форма. Това става в рупа състоянието на формата на Земята, т.е. в етера. В тази етерна Земя всичко се намира само под формата на мисли. Но зад тях акаша остава като основа… 93a.77

* * *

…Ние различаваме четири вида етер: първо, огнен етер, който въздейства така, че телата могат да се проникнат с топлина; второ, светлинен етер; трето химичен етер, който предизвиква атомите да се смесват според определени числови закони – сродството на атомите; четвърто, физически или жизнен етер. Четири вида етер оживяват Земята. Общо взето Земята се развива първоначално от тези видове етер. По-късно тя се сгъстява в този етер. Сгъстяването се извършва първо в лемурийската епоха. Преди нея имаме етерна Земя, която е достъпна за съвсем други сили, различни от тези на нашата днешна физическо-минерална Земя. Всичките същества (в нея) са били достъпни за тези сили… 93.176

* * *

…Душите или астралните предци на човека са пренесени в етерната Земя. Те всмукват, грубо казано, фината субстанция подобно на гъба. Проникнати така със субстанцията, с «веществото» си образуват етерни тела. Както днес възприемаме трептенето на въздуха като звук, така тези етерни същества са възприемали трептенията на обгръщащата ги етерна субстанция. Такова същество е било всъщност цялото един слухов орган… 11.101 и сл.

* * *

…По-нататъшното развитие на Земята протича така, че от единното веществено състояние се образуват две (състояния). От по-фината субстанция се отделя по-гъста субстанция. Сгъстената субстанция е подобна на днешния въздух, фината – на това, което предизвиква химичните елементи да се образуват от предишната неделима субстанция. Редом с това остава остатък от предишната субстанция, на оживения етер. По това време във физическата Земя съществуват три субстанции (въздухообразен етер, химичен или звуков етер и първоначалният жизнен етер… 11.113

* * *

…Чрез жизнения етер тогавашният човешки образ може да се възпроизвежда, да излъчва от себе си същества. Чрез химичния етер той развива определени сили, които са подобни на днешните химически привличащи и отблъсващи сили. Чрез това този човешки образ е в състояние да привлича определени субстанции от обкръжението си и да се съедини с тях, а по-късно да ги изхвърли чрез отблъсващите сили… 11.115

 

Етерно тяло

 

* * *

…Следващият процес е, че въздухообразната субстанция се разделя на две – едната част се сгъстява, става водна, другата част остава като въздухообразна. Но и химичният етер се разделя на две състояния, едното се сгъстява и образува това, което днес се нарича светлинен етер. В съществата, които го притежават, той предизвиква способността да светят. Една част обаче от химичния етер остава непроменена. Сега имаме една физическа Земя, която се състои от вода, въздух, светлинен, химичен и жизнен етер… 11.116

* * *

…Следва важно космическо събитие… До този момент Слънцето, Луната и Земята не са били материално разделени. Трите са въздействали върху хората като едно тяло … 11.107

* * *

…Първо се отделя Слънцето. С него от Земята се отделят определени сили. Тези сили се състоят от една част от това, което на дотогавашната Земя е в жизнения, химичния и светлинния етер. С това събитие тези сили се отделят от нея. Настъпва радикална промяна с всички групи земни същества, които преди имат в себе си тези сили. Светлинният етер в човешките тела трябвало да действа заедно със слънчевия светлинен етер, за да бъдат те способни да живеят. Следствието за Земята от излизането на Слънцето било по-нататъшното веществено сгъстяване. От течния елемент се образува твърдо вещество. Светлинният етер също се разделя на един друг светлинен етер и топлинен или огнен етер, който дава възможност на телата да притежават топлина… 11.117 и сл.

* * *

…Това, което наричаме воля, се изразява етерно в онова, което наричаме огън. Това, което наричаме чувство, се изразява в частта от етерното тяло, която отговаря на светлинния етер. Понеже е така, затова и ясновидецът вижда волевите импулси на човека като огнени пламъци, които пронизват етерното тяло и струят в астралното тяло, а чувствата вижда като светлинни форми. Това обаче, което човек изживява като мислене в душата си и което изговаряме като думи, са само сенчестите образи на мисленето. Думите имат своя орган в звуковия етер. В нашите думи лежат мислите; думите са изразни форми за мислите. Тези изразни форми изпълват етерното пространство, като изпращат своите трептения през звуковия етер. Това, което е звук, тон, е само сянка, оттенък на същинското трептене на мислите.

Това обаче, което е най-вътрешната същност на всичките ни мисли, което дава смисъл на мислите ни, според своето етерно състояние принадлежи на същинския жизнен етер. След навлизането на луциферичните импулси в лемурийската епоха от тези четири вида етерни състояния са останали на свободното, своеволно разположение на хората само светлинният и огненият, топлинният етер. Отнето им е това, което по тяхна воля би прониквало мисловния етер (звуковия и химичния етер), както и смисловия (жизнения) етер. Този факт е изразен образно с изяждането на плода от дървото на познанието, което лишава хората от ползването на дървото на живота… 114.156 и сл.

* * *

…Затова на Земята можем да срещнем индивидуални хора с индивидуални чувства и индивидуални волеви импулси, но навсякъде имаме същото мислене, същия говор (език) при народите. Където има общ език, там господства една тайнствена народностна божествена същност. Тази сфера е отнета на човешкото своеволие, там понастоящем действат боговете… 114.158

* * *

…Субстанцията на етерното и физическото тяло е временна. Субстанцията на физическото тяло се сменя постоянно, като в продължение на седем години изцяло се обновява. Също така се обновява и етерната субстанция, но формата и структурата остават под закрилата на висшия аз. При смъртта тази субстанция напълно се връща в етерния свят… 94.75

* * *

…В нашето етерно тяло имаме нещо, което съдържа фините субстанции на човешкото същество, но човек не може да ги вижда, защото е станал неспособен за това чрез луциферичните и ариманичните влияния. В етерното тяло живее и това, което принадлежи на Слънцето. То изпраща в него това, което действа в хармонията на сферите и се възприема от боговете зад физическата същност. Затова можем да кажем, че в етерното тяло живеят висши богове и то точно тези, които са сродни със слънчевите богове. Когато при заспиване го напускаме, то се прониква и протъкава от божествени същества… 123.246f

Извадките са предложени от Нели Хорински